چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟

جستجو
چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟
💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟💥💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟💥 - 💥💥 چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟ - طمئن باشید نظم وترتیب وپشتکار ارثی وم - فتار شناسی نظم انعکاس یک ذهن شرطی شده - لاس م و سیقی و کارهایی مثل اینها با این - ؛اما کم کم و رفته رفته علاقه خ و درا نس - اما کم کم و رفته رفته علاقه خ و درا نس - ران پشتکار و اراده آنها را م و رد ستایش - اما بدانید و مطمئن باشید نظم و ترتیب و - امت دیگران پشتکار و اراده آنها را مور - فکر میکنید پشتکار ونظم آنهاخصوصییتی م - نکه میدانم برایم لازم هستند؛با شوق وا - نکه میدانم برایم لازم هستند؛ با شوق
چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟ ، نظم و پشتکار ، نظم ، 💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟💥 کارهایی مثل کلاس زبان ورفتن به باشگاه ورزشی یا کلاس موسیقی و کارهایی مثل اینها با اینکه میدانم برایم لازم هستند؛ با شوق واشتیاق ثبت نام وشروع میکنم؛اما کم کم و رفته رفته علاقه خودرا نسبت به آن کار لز دست میدهم برای راضی کردن خودم میگویم :جذاب ومفید نبود؛ارزشی نداشت ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری ، دستنوشته ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، 742 بازدید، شنبه یازدهم شهریور ۹۶
شرکت سازنده