سندرم قلب شکسته در زنان 9 برابر مردان است

جستجو
سندرم قلب شکسته در زنان 9 برابر مردان است
سندرم قلب شکسته در زنان 9 برابر مردان استسندرم قلب شکسته در زنان 9 برابر مردان است - سندرم قلب شکسته در زنان 9 برابر مردان است یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رف - می کند که سندرم قلب شکسته در زنان 9 برابر مردان است . http://majidabhari.ir/upl - می کند که سندرم قلب شکسته در زنان 9 برابر مردان است . دکت - بال آن این سندرم ایجاد می شود. وی - 55 سال این سندرم 9 برابر مردان و در ب - یان به این سندرم معمولا پس از چند هفت - جوددارد که قلب زنان زودتر از مردان می - لی پمپ خون قلب را به صورت ناگهانی مخت - درنالین در قلب مردان بیشتر از زنان اس - مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با - ند، افزود: در پی مطالعات انجام شده بر - ر و 750 زن در طول 3 سال گذشته ، مشخص - صبی طولانی در اثر شکست عاطفی یا از دس - ال قلبی را در زنان ایجاد کند و بدنبال - ارد که قلب زنان زودتر از مردان می شکن - قلبی را در زنان ایجاد کند و بدنبال آن - در اکثریت زنان مورد مطالعه وجود داشت - یه، در بین زنان زیر 55 سال این سندرم - ن بیشتر از زنان است می توان گفت مردان - این سندرم 9 برابر مردان و در بالای 5 - ین سندرم 9 برابر مردان و در بالای 55 - سال اسال 7 برابر آنها می باشد. به - ن زودتر از مردان می شکند، افزود: در پ - رم 9 برابر مردان و در بالای 55 سال 7 - لین در قلب مردان بیشتر از زنان است می - ا توان گفت مردان بهنر می توانند غصه و - تر از زنان است می توان گفت مردان بهنر
سندرم قلب شکسته در زنان 9 برابر مردان است ، قلب شکسته ، قلب ، سندرم قلب شکسته ، مردان ، زنان ، آسیب شناس اجتماعی ، آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری ، علوم رفتاری ، دکتر مجید ابهری ، خبرنگار مهر ، قلب زنان زودتر از مردان می شکند، ، 740 بازدید، چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۹۶
شرکت سازنده