دکتر مجید ابهری در گفت و گو با

جستجو
دکتر مجید ابهری در گفت و گو با
مراقب روان جامعه باشیم/ جامعه ما نیازمند پالایش روحی و روانی استمراقب روان جامعه باشیم/ جامعه ما نیازمند پالایش روحی و روانی است - nd/15.jpg دکتر مجید ابهری در گفت و گو - . کانال دکتر مجید ابهری: @drmajid - می ویدئویی دکتر مجید ابهری مصاحبه ها - دکتر مجید ابهری در گفت وگو با ش - کانال دکتر مجید ابهری: @drmajidabhar - دئویی دکتر مجید ابهری مصاحبه های تصو - دکتر مجید ابهری در گفت وگو با شهر ضم - ای فراوانی در سنت، دین و مذهب و ملیت - مجید ابهری در گفت وگو با شهر ضمن توصی - یک روحانی در مترو آغاز شد، گفت: پوشش - ر می کند و در نهایت بر افسردگی این جا - ی مکرری که در فضای ملی گرایی ما دیده - د ابهری در گفت وگو با شهر ضمن توصیه ب - الایش ر و حی و ر و انی است این رفتارشناس - نی و ابستگی و پی و ستگی های فرا و انی در س - یرانت، دین و مذهب و ملیت خ و د دارد که - ا بازیافته و به سمت شادابی و نشاط حرک - الایش ر و حی و ر و انی است این رفتارشن - رفتارشناس با تاکید بر جلوگیری از بحر - در گفت وگو با شهر ضمن توصیه به رسانه - ارد. وی با اشاره به انتشار اخ با ر د - همان ابتدا با ضرب و جرح یک روحانی در - ماعی همراه با فایل های صوتی و تصویری
مراقب روان جامعه باشیم/ جامعه ما نیازمند پالایش روحی و روانی است ، دکتر مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری در گفت و گو با "شهر ، جامعه ، پالایش روحی و روانی جامعه ، جامعه ایرانی ، مجید ابهری ، ابهری ، ابهر ، رفتارشناس ، 730 بازدید، جمعه سی ام تیر ۹۶
شرکت سازنده