دومین شهر پرجمعیت استان زنجان

جستجو
دومین شهر پرجمعیت استان زنجان
ابهر / شهرستان ابهر / شهر ابهر در زنجانابهر / شهرستان ابهر / شهر ابهر در زنجان - به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان زنج - شهر ابهر دومین شهر بزرگ استان بعد ا - تان ابهر / شهر ابهر در زنجان ابهر / ش - تان ابهر / شهر ابهر در زنجان اَبهَر - ر است. این شهر با۹۹٬۲۸۵نفر جمعیت در س - وان پس از شهر زنجان محسوب می‌شود h - تان ابهر / شهر ابهر در زنجان اَبهَ - از شهرهای استان زنجان و مرکز شهرستان - ه دوم یعنی استان جبال قرار داشت در ای - ن شهر بزرگ استان بعد از زنجان می&zwnj - ومتری مرکز استان واقع شده‌است. ا - رین موقعیت استان قرار دارد. - هر ابهر در زنجان ابهر / شهرستان ابهر - رهای استان زنجان و مرکز شهرستان ابهر - پس از شهر زنجان محسوب می‌شود http: - پس از شهر زنجان محسوب می‌شود - ی جنوب شرق زنجان واقع شده‌است.
ابهر شهرستان ابهر شهر ابهر در زنجان ، ابهر ، شهرستان ابهر ، شهر ابهر در زنجان ، زنجان ، شهر ابهر ، شهرهای استان زنجان ، مرکز شهرستان ابهر ، دومین شهر پرجمعیت استان زنجان ، ابهری ، دکتر مجید ابهری ، 175 بازدید، چهارشنبه دوازدهم دی ۹۷
شرکت سازنده