دستنوشته های دکتر مجید ابهری

جستجو
دستنوشته های دکتر مجید ابهری
فکر میکنم بی عرضه ودست وپا چلفتی هستم.چه کنم؟فکر میکنم بی عرضه ودست وپا چلفتی هستم.چه کنم؟ - فکر میکنم بی عرضه ودست وپا چلفتی هستم - .چه کنم؟ :میدانم صندلی کجاست اما موقع - رد شدن همیشه به صندلی میخورم؛موقع رد - شدن پایم به سیم تلفن گیر میکند؛میخوا - هم پارچ آب را بردارم؛نمکدان را می اند
فکر میکنم بی عرضه ودست وپا چلفتی هستم ، بی عرضه ودست وپا چلفتی ، کانال دکتر مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری ، توئیتردکتر مجید ابهری ، سایت رسمی دکتر مجید ابهری ، صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری ، فکر میکنم بی عرضه ودست وپا چلفتی هستم ، آسیب های اجتماعی ، رفتارشناسی اجتماعی ، 745 بازدید، یکشنبه بیست و نهم مرداد ۹۶ چرا هرجا آیینه می بینم به آن خیره میشوم.؟؟چرا هرجا آیینه می بینم به آن خیره میشوم.؟؟ - چرا هرجا آیینه می بینم به آن خیره میش - وم.؟؟ دستنوشته های دکتر مجید ابهری و - م.؟؟ http://majidabhari.ir/uploadfile - /92320.jpg دستنوشته های دکتر مجید ابه - 96) هروقت هر جا آیینه ای می بینم آسا
چرا هرجا آیینه می بینم به آن خیره میشوم.؟؟ ، چرا هرجا آیینه می بینم به آن خیره میشوم.؟؟ هروقت هر جا آیینه ای می بینم آسانسور؛فروشگاه؛خانه وخیابان؛خلاصه هرجا به آن خیره میشوم دستی به سر وابروها و ریش وسبیل میکشم. قهرا خانمهایی که دچار این حالت یعنی "سندروم آیینه نگری"هستند روسری یا لباس خورا بررسی میکنند و یا احیانا بفکر تجدید آرایش می افتند.چرا؟؟ ، روسری یا لباس خورا بررسی میکنند و یا احیانا بفکر تجدید آرایش می افتند.چرا؟؟ ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری چرا هرجا آیینه می بینم به آن خیره میشوم.؟؟ ، 711 بازدید، یکشنبه پنجم شهریور ۹۶ چرا مشتاق شنیدن رازها و مسایل خصوصی افراد دیگر هستم چرا مشتاق شنیدن رازها و مسایل خصوصی افراد دیگر هستم - چرا مشتاق شنیدن رازها و مسایل خصوصی ا - فراد دیگر هستم دستنوشته های دکتر مجی - د ابهری(فراد دیگر هستم 💢وقتی درخانه - یا اداره از کنار اتاقی رد میشوم می ای - ستم تا بشنوم آنها چه میگویند؛حتی وقتی
دستنوشته های دکتر مجید ابهری(چرا مشتاق شنیدن رازها و مسایل خصوصی افراد دیگر هستم 💢وقتی درخانه یا اداره از کنار اتاقی رد میشوم می ایستم تا بشنوم آنها چه میگویند؛حتی وقتی خانمی به فروشنده میگوید جنسش را پس میدهد؛ یا همسرم با مادرش در مورد مجلس عقد یکی از فامیل حرف میزند؛) ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری ، چرا مشتاق شنیدن رازها و مسایل خصوصی افراد دیگر هستم ، راز ، مسایل خصوصی ، همسر ، مادر ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، دستنوشته ، 716 بازدید، شنبه یازدهم شهریور ۹۶ 💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟💥💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟💥 - 💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟ - 💥 دستنوشته های دکتر مجید ابهری 💥 کا - رهایی مثل کلاس زبان ورفتن به باشگاه و - رزشی یا کلاس موسیقی و کارهایی مثل این - ها با اینکه میدانم برایم لازم هستند؛ب
چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟ ، نظم و پشتکار ، نظم ، 💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟💥 کارهایی مثل کلاس زبان ورفتن به باشگاه ورزشی یا کلاس موسیقی و کارهایی مثل اینها با اینکه میدانم برایم لازم هستند؛ با شوق واشتیاق ثبت نام وشروع میکنم؛اما کم کم و رفته رفته علاقه خودرا نسبت به آن کار لز دست میدهم برای راضی کردن خودم میگویم :جذاب ومفید نبود؛ارزشی نداشت ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری ، دستنوشته ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، 731 بازدید، شنبه یازدهم شهریور ۹۶ دستنوشته های دکتر مجید ابهری / چرا خودرا تنها وگوشه گیر حس میکنم؟دستنوشته های دکتر مجید ابهری / چرا خودرا تنها وگوشه گیر حس میکنم؟ - دستنوشته های دکتر مجید ابهری / چرا خو - درا تنها وگوشه گیر حس میکنم؟ هیچ دوست - ی ندارم یعنی تقریبا با هیچکس ارتباط و - رفت وآمد ندارم؛ خودم را قانع کرده ام - که به این سبک از زندگی علاقمندم واین
دکتر مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری / چرا خودرا تنها وگوشه گیر حس میکنم؟ ، هیچ دوستی ندارم ، سبک از زندگی ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری / چرا خودرا تنها وگوشه گیر حس میکنم؟ ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری ، دستنوشته ، کانال تلگرام دکتر مجید ابهری ، صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری مصاحبه های تصویری ، 731 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم شهریور ۹۶ دستنوشته های دکتر مجید ابهری / خاتمه بحث های زناشوییدستنوشته های دکتر مجید ابهری / خاتمه بحث های زناشویی - دستنوشته های دکتر مجید ابهری / خاتمه - بحث های زناشویی 😭یک جمله برای خاتمه - بحثهای زناشویی😭همه زن وشوهر ها کم وب - یش بحث ودرگیری دارند واین رفتار کاملا - طبیعی وبیانگر سلامت ارتباط میباشد. م
خاتمه بحثهای زناشویی ، زن وشوهر ، بحثهای زناشویی ، خاتمه بحثهای زناشویی ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری / خاتمه بحث های زناشویی ، 739 بازدید، جمعه سی و یکم شهریور ۹۶ دستنوشته های دکتر مجید ابهری  زلزله ولوازم بهداشتیدستنوشته های دکتر مجید ابهری زلزله ولوازم بهداشتی - دستنوشته های دکتر مجید ابهری زلزله و - لوازم بهداشتی باردیگرزلزله بخشی از وط - ن عزیزمان را ویران وعده ای از هموطنان - خوب ومهربان کرمانشاهی را داغدار کرد. - طبق معمول مردم خوب و دلسوز کشور از ه
دستنوشته های دکتر مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، زلزله ولوازم بهداشتی ، لوازم بهداشتی ، کانال تلگرام دکتر مجید ابهری ، توئیتر دکتر مجید ابهری ، سایت رسمی دکتر مجید ابهری ، ویدئوهای دکتر مجید ابهری ، 829 بازدید، چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۹۶ چرا دوست دارم همیشه جلب توجه کنم؟؟چرا دوست دارم همیشه جلب توجه کنم؟؟ - چرا دوست دارم همیشه جلب توجه کنم؟؟ دس - تنوشته دکتر مجید ابهری عاشق این هستم - که مرکز توجه اطرافیان باشم؛دوست دارم - همیشه وهمه جامورد توجه قراربگیرم؛ گاه - ی کارهایی میکنم که توجه وتایید دیگران
چرا دوست دارم همیشه جلب توجه کنم ، دستنوشته دکتر مجید ابهری ، جلب توجه ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، دستنوشته ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری ، 753 بازدید، چهارشنبه یکم آذر ۹۶ دستنوشته های دکتر مجید ابهری ( دیکتاتور کیست؟؟ ) هفته اول دیماهدستنوشته های دکتر مجید ابهری ( دیکتاتور کیست؟؟ ) هفته اول دیماه - دستنوشته های دکتر مجید ابهری ( دیکتات - ور کیست؟؟ ) هفته اول دیماه ور کیست؟؟ - ) هفته اول دیماه در دودهه گذشته سنت ن - اپسندی در کشور متولد شده که بیش از هر - پدیده سیاسی دیگر آزار دهنده و زشت بو
دیکتاتور ، دستنوشته ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری ، دکتاتور ، دیکتاتور کیست؟؟ ، دیکتاتور ، دیماه 1396 ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، احمدی نژاد ، 829 بازدید، چهارشنبه ششم دی ۹۶ تاب آوری چیست و چگونه می توانیم میزان تحمل خود را تقویت کنیم؟تاب آوری چیست و چگونه می توانیم میزان تحمل خود را تقویت کنیم؟ - تاب آوری چیست و چگونه می توانیم میزان - تحمل خود را تقویت کنیم؟ تاب آوری ظرف - یت گذشتن از دشواری پایدار و ترمیم خوی - شتن است. این ظرفیت می تواند به فرد کم - ک کند پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار
دکتر مجید ابهری ، رفتارشناسی ، مجید ابهری ، ابهری ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری ، 803 بازدید، سه شنبه نوزدهم دی ۹۶
شرکت سازنده