خبرگزاری فارس

جستجو
خبرگزاری فارس
در گفت‌وگو با خبرگزاری فارسدر گفت‌وگو با خبرگزاری فارس - در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس دکتر مجید - ابهری «۷۰ درصد دانش‌آموزان» توانایی - استفاده از برنامه‌های تابستانی را ندا - رند/ «ضعف مدیریت» بزرگترین کمبود در ا - وقات فراغت است http://majidabhari.ir/
آسیب شناسی ، آسیب شناس اجتماعی ، دکتر مجید ابهری فارس ، فارس نیوز ، دانش‌آموزان ، برنامه‌های تابستانی ، ضعف مدیریت ، اوقات فراغت ، اوقات فراغت ، حدود ۷۰ درصد از دانش‌آموزان قادر به استفاده از برنامه‌های تابستان نیستند. ، مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس ، فصل تابستان ، فرزند ، 733 بازدید، شنبه سی و یکم تیر ۹۶ گفت‌وگوی  فارس با دکتر مجید ابهری  واکنش رفتارشناس اجتماعی به تبلیغات یک فیلمگفت‌وگوی فارس با دکتر مجید ابهری واکنش رفتارشناس اجتماعی به تبلیغات یک فیلم - گفت‌وگوی فارس با دکتر مجید ابهری وا - کنش رفتارشناس اجتماعی به تبلیغات یک ف - یلم دکتر مجید ابهری رفتارشناس و آسیب‌ - شناس اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار سی - نمایی خبرگزاری فارس درباره تبلیغات فی
دکتر مجید ابهری ، عاشقشم خفه‌اش نمی‌کنم ، فیلم خفگی ، رفتارشناس ، آسیب‌شناس اجتماعی ، خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس ، تبلیغات فیلم خفگی ، 748 بازدید، سه شنبه نهم آبان ۹۶ اعتیاد جوانان سلاح اصلی تهاجم فرهنگی غرب/ فضای مجازی ابزار اصلی ترویج مواد مخدراعتیاد جوانان سلاح اصلی تهاجم فرهنگی غرب/ فضای مجازی ابزار اصلی ترویج مواد مخدر - اعتیاد جوانان سلاح اصلی تهاجم فرهنگی - غرب/ فضای مجازی ابزار اصلی ترویج مواد - مخدر دکتر مجید ابهری آسیب‌شناس و رفت - ارشناس اجتماعی خانواده و جوانان را هد - ف اصلی تهاجم فرهنگی دشمن دانست و گفت:
مجید ابهری ، آسیب‌شناسی اجتماعی ، رفتارشناسی اجتماعی ، رفتارشناسی ، خبرگزاری فارس ، تهاجم فرهنگی ، سلاح اصلی تهاجم فرهنگی ، تهاجم فرهنگی غرب ، فضای مجازی ، ترویج مواد مخدر ، ابزار اصلی ترویج مواد مخدر ، 812 بازدید، سه شنبه نوزدهم دی ۹۶
شرکت سازنده