خبرگزاری سلامت

جستجو
خبرگزاری سلامت
کودک آزاری فقط با تنبیهات بدنی مترداف نیستکودک آزاری فقط با تنبیهات بدنی مترداف نیست - کودک آزاری فقط با تنبیهات بدنی مترداف - نیست دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبر - نگار اجتماعی خبرگزاری سلامت اظهار داش - ت: کودک آزاری یکی از آسیب‌هایی است که - آثار مضاعف از خود باقی می‌گذارد و او
کودک آزاری ، تنبیهات بدنی ، متخصص علوم رفتاری ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، خبرگزاری سلامت ، متخصص علوم رفتاری ، علوم رفتاری ، آسیب شناس اجتماعی ، شکنجه کودکان ، شکنجه کودکان توسط والدین ، ابهری ، ابهر ، 728 بازدید، شنبه هفدهم تیر ۹۶ سالمندان ۱۴ درصدی سالمندان ۱۴ درصدی - سالمندان ۱۴ درصدی سالمندان ۱۴ درصدی - بر اساس برآوردهای موجود تا پایان نیمه - اول قرن بیست و یکم، بیش از ۸۰ درصد ک - شورهای در حال توسعه به سمت رشد جمعیت - سالمندی می‌روند، در ایران نیز پیش‌بین
سالمندان ، محمدسیاح ، علی‌اکبر محزون ، سن متعارف ازدواج ، سالمندان ۱۴ درصدی ، متوسط عمر جمعیت در ایران ، جامعه سالمندی ، افزایش امید به زندگی ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری،‌جامعه‌شناس ، طبنا ، خبرگزاری سلامت ، 46 بازدید، جمعه دوازدهم بهمن ۹۷
شرکت سازنده