💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟💥

جستجو
۱۳۹۶/۶/۱۱ شنبه
(2)
(0)
💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟💥
💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟💥
دستنوشته های دکتر مجید ابهری

💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟💥
کارهایی مثل کلاس زبان ورفتن به باشگاه ورزشی یا کلاس موسیقی و کارهایی مثل اینها با اینکه میدانم برایم لازم هستند؛
با شوق واشتیاق ثبت نام وشروع میکنم؛
اما کم کم و رفته رفته علاقه خودرا نسبت به آن کار لز دست میدهم برای راضی کردن خودم میگویم :جذاب ومفید نبود؛ارزشی نداشت
یا اینکه حالا وقت هست تابستان شروع میکنم از شنبه رژیم میگیرم جمله تلخی که بارها گفته ام "بعدا انجامش میدهم." بانگاهی به اطرافم وبا دیدن توانایی واستقامت دیگران پشتکار و اراده آنها را مورد ستایش قرارمیدهم.
عزیزمن حتما از خودت می پرسی آنها چطور صبح زود بستر خواب را برای ورزش ترک میکنند؟

ویا در این ترافیک چگونه تا کلاس زبان وووو میروند؟سپس با خود فکر میکنید پشتکار ونظم آنهاخصوصییتی مادر زادی وارثی است؛اما بدانید و مطمئن باشید نظم وترتیب وپشتکار ارثی ومادرزادی نیست بلکه اکتسابی است که باید آنرا کشف کرد وپرورش دادو تقویت کرد.
نظم نوعی ورزش وآموزش دادن به مغز و ذهن است؛وقتی صبح ساعت یا گوشی موبایل زنگ میزند و شما آنرا خفه کرده وپتو بسر میکشید
در واقع به ذهن ومغزتان آموزش وفرمان میدهید که بی قید وبند وراحت باشد.وقتی بجای انجام کاری پای تلویزیون یا موبایل می نشنید به مغزتان تنبلی را آموزش میدهید.هزاران دلیل و آسمان وریسمان میکنید تا کاری را چند ساعت یا چند روز عقب بیندازید.
یک ساعت خواب بیشتر را غنیمت میدانید.خوب چکنیم؟؟؟
🌹نظم را برای خود به یک مسابقه تبدیل کنید: از نگاه رفتار شناسی نظم انعکاس یک ذهن شرطی شده است.
نمی توانید توقع داشته باشید که ناگهان یک شبه تبدیل به یک فرد منظبط شوید.نظم چیزی نیست که با یک دگمه روشن وخاموش شود؛ بلکه نوعی عضله فکری است که برای بدست اوردن آن باید تلاش وکوشش کنید تا در آن قوی شوید برای خود سیستم تنبیه وتشویق تعیین کنیدتا شمارا ترغیب به انجام تعهداتتان کند.

لیستی از کمکهای دوستان ونزدیکانتان تهییه کنید.خواهر برادر پدر مادر همسر هم اطاقی و... با همسرتان توافق کنید
اگر هر صبح تا 5 دقیقه بعد از صدای زنگ از رختخواب بیرون نیامدید پتو را از روی شما بردارد وشما آن روز دوش آب سرد بگیرید.
دیگر یاد میگیرید با شنیدن صدای زنگ مثل فنر از جا بپرید.🌹🌹

از شکست خوردن بعنوان بهانه ای برای تنبلی وبی انظباطی استفاده نکنید وفورا از یک ناتوانی بل نگیرید.نظم وپشتکار چیزی نیستند که در آن واحدآنها را بدست آورید.
از خودتان توقع نداشته باشیدکه در این زمینه فردی کامل وبی نقص باشید.نکته مهم وامیدوار کننده این است که بعد از هر شکست یا ناتوانی نا امید نشده ودنباله کاررا رها نکنید؛
نظم وپشتکاراز مهمترین عناصر رشد وترقی وپیشرفت هستند؛پس باید به هر ترتیب که شده اطمینان حاصل کنیدکه راه خودرا ادامه خواهید داد.نظم برای تضمین این نکته است که زندگی شما از ساختارمناسبی بر خوردار است.
وپشتکار نیروی ادامه راه درست ومسیر موفقییت است. وقتی بطور قطعی قصد موفقییت دارید
نظم وپشتکار راه ساده و اصلی برای رسیدن به هدف است.
کانال دکتر مجید ابهری:
@drmajidabhari

توئیتر :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی :
http://majidabhari.ir

صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar
 
 💥💥چرا نظم و پشتکار برایم سخت است؟؟؟💥
دستنوشته های دکتر مجید ابهری هفته 2 شهریور96
aparatinstagramtwitertelegram
شرکت سازنده