اگر جای پلیس و نماینده مجلس عوض می شد

جستجو
۱۳۹۶/۵/۲۳ دوشنبه
(0)
(0)
اگر جای پلیس و نماینده مجلس عوض می شد
اگر جای پلیس و نماینده مجلس عوض می شد
 
 

 

خبرگزاری آریا-اگر جای پلیس و نماینده مجلس عوض می شد قانون به راحتی از موضوع چشم پوشی میکرد؟
به گزارش آریا دکتر مجید ابهری دکتری علوم رفتاری و استاد دانشگاه،عضو مرکز نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشت خود آورده است:

الگوهای رفتاری اصلی ترین مبانی انتقال معیارها وضوابط تربیتی در هرجامعه بوده و والدین اموزگاران ومربیان دوستان هنجارفرستان(چهره های محبوب هنری ورزشی فرهنگی)؛دولتمردان و مسئولین اصلی ترین نمادهای رفتاری در این زمینه میباشند.

از طرفی اقتدار نیروهای حافظ امنیت وجایگاه آنان در این امر مهم ارتباط مستقیم ومنطقی با امنیت اجتماعی وآرامش روانی  جامعه دارد.پلیس در هر کشور نشانه امنیت وپناهگاه افراد درمعرض خطر بوده و شغلی محترم وقابل توجه است.احترام به این قشر زحمتکش وخدوم در حقیقت تکریم امنیت وقانونمداری بوده و تنها هنجار شکنان وقانون گریزان با این قشر درستیز وعناد میباشند.

در این مقوله قصدم دفاع ا ز شخصصیت حقیقی پلیس نیست بلکه از شخصیت حقوقی ان بعنوان پاسداران حریم امنیت و قانون مداری جامعه است.پلیس نیز انسان است و تاثیر پذیر از مشگلات خانوادگی اجتماعی واقتصادی و ممکن است در شرایط روحی وروانی خاص مثل همه ما مرتکب رفتاری نا خوشایند گردد.

در اینگونه مواقع برخورد هنجار فرستان وگروههای مرجع رفتاری باید بهتر مثبت تر و انسانی تر از دیگران بوده ودرجایگاه همدردی وهمدلی موجب ارام  گردانی روحی ورفتاری وی باشیم.متاسفانه درمورد اخیر که باعث تاسف و تاثر اکثریت احاد جامعه مخصوصا نخبگان علمی وفرهنگی واجتماعی گردید؛یکنفر در جایگاه قانونگزاری باضرب وشتم یک خدمتگزار مجب وهن امنیت وانتظام جامعه گردید.

به فرض محال(در اینمورد مامور هیچ خطایی نداشته) وقوع خطا ازسوی مامور آیا امر بمعروف وروش نهی ازمنکر شکستن بینی وی است؟ قانون شکنان وهنجار ستیزان براساس تربیت صنفی خود مامورین را دشمن پنداشته واحتمال هتک حرمت یا تهاجم به انها را دارند،تازه بعید است که ضرب وجرح را به ادبیات لمپنی و وندالی خود چاشنی سازند.اما مشاهده اینگونه رفتار خشن از یک قانون گذار که در محل عصاره فضایل ملت قرار دارد موجب بهت وحیرت وتاسف است.

این مامور در مقابل پرسش فرزندان واقوام خود مبنی بر هویت ضارب چه باید بگوید؟ناظرین وتماشاگران این منظره سخیف چه قضاوتی در مورد شان وجایگاه نماینده و تربیت اجتماعی خواهند داشت؟ تخریب وتضعیف روحیه مامورین که سپر بلای مردم در مقابله با ویروسهای ضد امنیتی چه عواقبی برای جامعه خواهد داش،؟ایا اگر جای این دونفر عوض میشد قانون به راحتی از موضوع چشم پوشی میکرد؟ودهها پرسش فردی وجمعی که در این مقوله مطرح میباشند چه وقت وکجا با پاسخ متین ومنطقی روبروخواهندشد؟
کانال دکتر مجید ابهری:
@drmajidabhari
سایت رسمی :
http://majidabhari.ir

صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhari

 یادداشت عضو مرکز نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام؛اگر جای پلیس و نماینده عوض شده بود ؟!
اگر جای پلیس و نماینده عوض شده بود ؟!
aparatinstagramtelegram
شرکت سازنده