menusearch
majidabhari.ir

کتاب سوزی در عصر ما

جستجو
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ یکشنبه
(3)
(0)
کتاب سوزی در عصر ما
 کتاب سوزی  در عصر ما

در طول تاریخ تمام فرآیندهای انسان مثل سبک زندگی، لباس پوشیدن، غذا خوردن و روابط فردی و اجتماعی دچار تغییر، تحول و پیشرفت گردیده اســت. اما آنچه که به طور ثابــت در جای خود ایســتاده و شاید عقب تر رفته ،جهل انسان نسبت بــه برخی از نکات موجود در محیطش اســت . با توجه به گرانی داروها و عدم دسترسی همه مردم به درمان مطلوب، در چند سال اخیر مشاهده شده که انواع درمانها به خاطر نکات گفته شــده رونق گرفته و موجب سرازیر شدن درآمدهای کالن برای بانیان آن شده است. مفاهیمی تحت عنوان پزشکی سنتی و طب گیاهی امروزه با فریب افراد ساده لوح برای مجریان خود درآمدهای کالنی حتی بیشتر از پزشکی مدرن ایجاد کرده اند. آنهم در حالی که بارها اســاتید و صاحبنظران در این زمینه توضیح داده اند که ما طب اســالمی نداریم و آنچه به این نام مشــهور و اجرا می گردد طب سنتی است که موجب سوءاســتفاده بعضی از افراد گردیده است. عاملین این رشته معلوم نیست مبانی و ریشه خود را از کدام کتب و منابع گرفته اند که ادعای درمان بیماری هــای صعب العالج مانند ســرطان، صرع، بیماری هــای مغزی ، عصبی و روحی و ایجاد امید واهی در بیماران را دارند. این در حالی اســت که آنها با این کارشان فقط ضربات عاطفی و روحی به افراد رنجور و سختی کشیده وارد می کنند. برخی دیگر پــا را از این فراتر نهــاده و در زمینه درمان ایدز با روش طب اســالمی نکاتی را بیان کرده اند که وقتی متخصصان رشــته های مختلف این ادعا را شنیده اند دچار تعجب و بعضا تبسم گردیده اند. تا اینجا از موضوع، متولیان امور پزشــکی مسئول نظارت بر این گونه ادعاهــا و جلوگیری از فعالیت آنها برای ســالمت جامعه می باشــند. اما در چند روز اخیر حادثه ای اتفــاق افتاد که با بزرگ نمایی آن توســط فضای مجازی و گسترش خبر آن در جهان، لطمات متعددی بر پیکر طب سنتی ایران وارد گردید. اخیرا در مراسمی، یک کتاب پزشکی )منبع بسیار با اهمیت طب هاریسون( توسط یکی از مدعیان طب اسالمی و در جمع هواداران وی به آتش کشیده شد. در شرایطی که استکبار و نوکران و عوامــل او، در بلندگوهای تبلیغاتی خود تالش می کنند که کشورمان را طرفدار بازگشت به عهد قدیم قلمداد کرده و با کلمه ارتجاع ما را مورد هجوم قرار دهند، انجــام این حرکات بهانه اصلی را برای آنها ســاخته و صحت ادعای آنها را به خودشان و طرفداران غرض ورزشان ثابت می کند. خوشبختانه امروزه در بسیاری از حوزه های علمیه، علوم جدیدی همانند روانشناسی و جامعه شناسی، درحال تدریس به طالب بوده و به طور مبسوط مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. از سوی دیگر و درحالی که بسیاری از مراجع تقلید، علمای بزرگ و اساتید حوزوی دستور صادر کرده اند که باید به علوم جدید نیز سری زده و مورد مطالعه قرار بگیرند انجام این گونه حرکات چه اهدافی را دنبال می کند؟ اکنون الزم و ضروری است که مراجع عظام تقلید و اساتید محترم حوزه های علمیه با این حرکت غیرعلمی و تخریبگر مقابله و برخورد کنند. درحالی که با پیشرفت علوم پزشکی و حرفه های وابســته به آن در دنیــا و به ویژه در کشورمان، امروزه بسیاری از بیماران از کشورهای همسایه برای درمان به ایران مراجعه می کنند، انجام این گونه رفتارها فقط بهانه های اصلی را به دشمنان کوته بین و تنگ نظر می دهد. بسیار شایسته و الزم است که صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه علمیه تا موضوع گسترده تر از این نشده با قدرت در مقابل آن بایستند. از سوی دیگر فضای مجازی در چند روز اخیر گویی بهانه اصلی را به دست آورده و شروع به حمله و تهاجم به روحانیت مترقی و دانشــمند ایران کرده اســت این درحالی اســت که در میان روحانیان ما هستند کسانی که در سطح علمی در رده ممتاز و جهانی قرار دارند.

بنابرايــن عادلانــه نمى باشــد کــه اين گونه دانشــمندان و چهره هــاى ممتــاز علمى با معيارهاى کتاب سوزها سنجيده شده و مورد هجوم قرار بگيرند. همچنين دانشجويان عزيز و جوانان ما بايد بدانند که ظواهر اينگونه افراد نبايد موجب بهانه جويى براى روحانيت دانشمند و فاضل حوزه هاى علميه قرار بگيرند. اگر يک نفر داراى افکار نادرســت بود نبايد او را معيار ارزشيابى براى يک جامعه علمى قرار دهيم. برخورد منطقى با خطاها و اشتباهات علمى از ســوى نخبگان جامعه، حرکتى پسنديده، درســت و منطقى اســت، امــا برخوردهاى جاهلانه مانند کتاب سوزى فقط نشانه ضعف منطق ، کمبود تحمل و ضعف دانش مى باشد. خوشــبختانه تا به حال بسيارى از روحانيون با اين حرکت ناپســند مخالفت کرده اند. اما سازمان نظام پزشکى و نهادهاى متولى وابسته نبايد اجازه دهند که تجارتخانه هايى با نام طب اسلامى باز شود.

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar