menusearch
majidabhari.ir

روزهای سخت و تاریخی

جستجو
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ یکشنبه
(6)
(0)
روزهای سخت و تاریخی
روزهای سخت و تاریخی

هر چند ایمان راسخ به خداوند و تکیه بر باورهای سازنده دینی مردم ما را در کش مکش های روزگار آب دیده و مقام و اســتوار بار آورده است اما در این روزهــا که پی در پی اتفاق های تلخــی رخ داده و هر یک از آن ها برای یک جامعه بزرگ کافی است ، باز هم مردم ما مقاوم و اســتوار در راه رســیدن به اهداف خود ایستاده اند. شهادت ســردار بزرگ سپهبد قاسم سلیمانی که در وضعیتی مظلومانه به شهادت رسیدند مصیبت بزرگی برای جامعــه نظامی و غیر نظامی ایران بود، انتقام خون سپهبد سلیمانی کمترین حرکتی بود که برای ایران از سوی افراد اهل منطق محفوظ داشته می شد. رجز خوانی و بیانات بی سر انجام و نا مفهوم مسئولین رژیم آمریکا مثل وزیر امور خارجه کم عقل و رئیس جمهور آن کشور باعث جریحه دار شدن بیشتر احساسات ما می گردید. در روز تشییع جنازه سپهبد شهید سلیمانی شاهد بودم که خبرنگارانی از کشور های مختلف به ویژه آمریکا در این تشییع گسترده حضور داشتند، غفلت تیم رسانه ای کشور و همچنین بی برنامگی آن ها باعث شــد که از این حضور گسترده بهره ویژه گرفته نشود. سخنرانی ها و مصاحبه های پی در پی وزیر امور خارجه، رئیس جمهــور و وزیر دفاع آمریکا خود خوراک تبلیغاتی گســترده ای برای مردم آمریــکا و جهانیان تهیه می کرد. ما این فرصت مناسب، این همه خبرنگار و گزارشــگر آشــکار و نهان را از دست دادیم. ابعاد گسترده مصیبت از دســت دادن سردار سلیمانی نباید متخصصین و نخبگان مطبوعاتی و رسانه ای ما را از وظایف اصلی خود منحرف ســازد چرا که در اوج داغــداری و عزاداری می توان وظایف اصلی را نیز به انجام رســاند. سقوط هواپیمای اوکراینی در این کش مکش و گیر و دار نیز مزیدی بر علت اضطراب و تاثر مردم ما و بخشــی از جهان گردید. بعد از اینکه بسیاری از کشور ها، حتی آن ها که در صف مقدم کینه و دشمنی با ما هستند اعالم نمودند که این هواپیما بر اثر موشک های زمین به هوا ساقط شده است، تازه بعد از سه روز ما پذیرفته و اعالم کردیم! نکته عجیب اینکه برخی از مسئولین و دست اندرکاران با سرسختی و پا فشــاری تمام به سقوط هواپیما غیــر از دالیــل موشــکی اشــاره می کردند که این خود ضایعه ای برای حیثیت فنی کشور است. بعد از ساعت ها التهاب تازه پذیرفتیم این هواپیما با اشتباه سهوی خودی ساقط گردیده آن هم با تاخیر! گویا همه دست اندرکاران، موضوع سقوط هواپیما و علت آن را می دانستند اما چگونگی تاخیر هنوز معلوم نیست اما باید روشن گردد که چرا اطالع رسانی در رابطــه با این موضــوع مهم و جهانــی با این همه تاخیر و فاصله اعالم می شود. موضوع اشتباه انسانی در اینگونه شرایط، اصلی پذیرفتنی و پذیرفته شده در عرصه جهان است که کشور ما نیز می تواند از این استثناء برخوردار گردد. پس از شهادت دردناک سردار دلها سپهبد سلیمانی و کشته شدن 59 نفر از هموطنان در مراسم تشییع این شهید بزرگوار ، ســقوط و تصادف اتوبوس با بیش از 50 کشــته و پس از آن سقوط هواپیما با دالیل گفته شده داغ های پی در پی بر سینه همه ایرانیان گذاشت. باید نخبگان و صاحب نظران روحی و روانی و کارشناسان مذهبی در این حوادث مهم گرد هم آمده و ضمن کالبد شــکافی دالیل وقوع این همه حوادث تلخ پی در پی راهکار هایی برای آینده نزدیک پیدا کنند. عقالی کشور عزیز ما باید برای پایین آوردن میزان التهاب و اضطراب اجتماعی دســت به کار شــده و اجازه ندهند باال رفتن تب احساسی جامعه را دچار سردرگمی و عاطفی نماید. پذیرش صادقانه دخالت غیرعمد انسانی در سقوط هواپیما جایگاه جهانی صداقت و راستگویی ایران را به جهانیــان اثبات می نماید. در این میان نکته بسیار حائز اهمیت این است که عده ای از دشمنان جامعه و کشور ما قصد دارند با بزرگ نمایی و شاخ و برگ دادن به حوادث اتفاق افتاده در این چند روز، حماسه تاریخی تشییع پیکر پاک شهید سلیمانی و شــهادت ایشان و یارانشان را کمرنگ نمایند. اما آن چه که از دیدگاه رفتار شناسی الزم است مورد توجه قرار بگیرد، استواری، پایداری روحی و معنوی ما و همچنین حفظ وحدت کالم و نظر هموطنان در این گونه حوادث، وقایع و روزهای تلخ است. اما به نکته ای مهمتر باید توجه کرد؛ در شرایط حساس کنونی و در دقایقی که نیرو های امریکایی کشــور ما را به عنوان هدف قــرار گرفته و اعالم کرده اند 52 نقطه فرهنگی ایران را مورد هجوم قرار خواهند داد و از طرفی تحرکات متعددی از ســوی نیروی هوایی ائتالف ابــر فراز ایران صورت می گرفت باید پرواز هواپیماهای مســافری، باری و به طور کلی غیرنظامی متوقف می گردید تا بعد از عادی شدن وضعیت به کار خود ادامه دهند. پرواز این هواپیما در شرایط بحرانی آمریکا و ایادی آنها بسیار خطرناک بود و احتمال وقوع چنیــن حادثه ای پیش بینی می شــد. از همه عزیزان خواستارم که بار دیگر به سخنان محترم سردار حاجی زاده فرمانده محترم هوا فضای ســپاه توجه مجدد نمایند. حرف های صادقانه و برخاسته از دل این سردار عزیز آن چنان با صداقت بود کــه هر فردی می تواند آن ها را باور کند و باید بیندیشــیم که چگونه یک فرمانده این گونه صادقانه برای هموطنان بیان می کند در حالی که هیچ اجباری برای وی وجود نداشت که بخواهد خدایی نکرده حقیقت را وارونه جلوه دهد. اینک دیگر بعد از دستور رهبر عالی قدر بر صداقت و صراحت در بیان مطالب سقوط یاد شده با مردم، حجت بر اصحاب رسانه و مسئولین و دست اندر کاران تمام شده و دیگر مخفی کاری یا مصلحت اندیشی در این زمینه فقط به آبرو و عزت ملی ما لطمه خواهد زد.

صراحــت و صداقت در ايــن زمينه دو اصلى اســت که بايد در اين زمينه رعايت شــده تا بــه جهانيــان ثابت شــود ما ملتــى صادق و صريح هســتيم ولو اگر به زيانمان تمام شود. در خاتمه بايد عرض کنم برکنارى يا اســتعفا و عذرخواهــى در هر حــال کمترين حرکتى اســت که بايــد در قبال ايــن فاجعه صورت پذيــرد و يقينــا صداقت فرمانــده هوا فضاى ســپاه بايــد براى افــراد ديگر نيــز الگو قرار گيــرد، چرا که خانواده هــاى داغدار در ايران و ساير کشور ها منتظر عکس العمل مى باشند کــه اين عکس العمل هر چقدر انســانى تر و عاطفى تر شود، باعث التيام بيشتر خانواده ها و بازماندگان خواهد شد.

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar