تکرار تلخ تاریخ-دستنوشته مجید ابهری

جستجو
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ پنج شنبه
(2)
(0)
تکرار تلخ تاریخ-دستنوشته مجید ابهری
تکرار تلخ تاریخ-دستنوشته مجید ابهری

تکرار تلخ تاریخ-دستنوشته مجید ابهری
نمیدانم کدام فیلسوف ودانشمند اولین بار این  جمله را مطرح کردکه:"تاریخ تکرار میشود"وگاه این تکرار چه تلخ وگران برای مردم تجربه میگردد. در سال جاری نیز وقایع ومناظری اتفاق اتفاق می افتند که خیلی بنظر آشنا هستند. هم سن وسالهای من بخوبی بیاد دارند که در مجلس شورای ملی دوران قبل نمایندگانی که سالهای سال برسفره شاهی نشسته وانواع استفاده ها را کرده بودند؛

بدون توجه به سوابق خود در نقش دلسوزان مردم وحتی پیشگامان تغییر وانقلاب ظاهر شده وباسخنرانی های داغ وآتشین نقاط ضعف و مشگلات موجود را مطرح میکردند؛بعضی اعتصاب غذا وبرخی تحصن میکردند و عجیب آنکه روزنامه آنروز تما سخنرانیها وحوادث را با جزییات چاپ ومنتشر مینمودند.🔥
نسلهای بعد از انقلاب قطعا آنروز هارا ندیده وبیاد نمیاورند اما خوشبختانه هنوز شاهدین زنده وجوددارند ومیتوانند بر این ادعاها گواهی دهند.حادثه دیگری که درنظام روبه زوال شاهی روی داد؛این بود که تعدادی از سرشناس ترین عناصر خدمتگزار به رژیم که عمر و جان خودرا صرف خدمت کرده بودند بدستور شخص شاه دستگیر وبه زندان سپرده شدند؛ از جمله ارتشبد نصیری که بیش از ۱۵ سال ریاست سازمان جهنمی ومخوف ساواک را بعهده داشته(ساواک مخفف سازمان امنییت واطلاعات کشور بود)وهویدا که طولانی ترین سابقه نخست وزیری در کشور را داشت وچندین عنصر دیگر از همین قماش که در زندان بودند و چه بسا اگر به حبس برده نمیشدند قطعا مثل بقیه همدستان خوداز کشور خارج شده واعدام نمیشدند.من از نزدیک یکی دونفر از این افراد را دیدم که درمدرسه رفاه حضور داشتند وجالب انکه خودرا بیگناه وحتی مستحق تشویق میدانسنتد.فرار عده ای از افرادی که مشاغلی مثل مسولیتهای دیپلماتیک و پستهای حساس مالی واقتصادی را بعهده داشتند وعلیرغم پیش بینی شدن فرارشان حرکتی برای ممانعت از فرارشان بعمل نیامد.🔥🔥
وحالا با کمال تاسف ملاحظه میکنیم برخی از افرادیکه سالهای سال خود ونزدیکانشان از انواع رانتهای شغلی وسیاسی واقتصادی برخوردار بوده واز همین رهگذر صاحب میلیارد دلار وریال سرمایه و انواع کاخها وویلاها شدند حالا بفکر حق وحقوق مردم افتاده و فریاد ای دزد ای دزد سر میدهند.ظاهر مخالفت با بخشی از نظام مد روز شده وبه پز روشنفکری تبدیل گشته.فزندان وخانواده هایشان در انسوی ابها در رفاه وامنیت کامل زندگی میکنند و پدرانشان اینجا مدافع حقوق دیگران شده اند. ممکن است برخی دیگر از اشخاص نیز فرزندانشان خارج از کشور باشند اما شکل خروج وضعییت زندگی وتحصییل و شرایط اقتصای آنها کیلومترها از وضعییت نورچشمی ها متفاوتندو این حسن تا آن حسن صد گز رسن.🔥
ورشکستگی ۹۸ درصد از صندوقهای بازنشستگی که سرمایه های آنها در قالب وامهای کلان کم یا بی بهره به از ما بهتران پرداخت شده وسالها از تاریخ باز پرداخت آنها میگذرد.مدیران ضعیف واحدهای بزرگ خریداری شده توسط بخش خصوصی وافراد خاص که بافروش تجهیزات پولهای کلان بدست اورده باعث اعتراض واعتصاب کارگرانی شدند که ماهها بدون حقوق بکار مشغولند وروزانه درخیابانها صدای اعتراض خودرا بلند میکنند.وگوش شنوایی برای شنیدن صدایشان وجودندارد. ریزگردها وغبارهای خفقان اور خشگسالی تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی متوسط وکوچک نشانه هایی از فلج پیکره اقتصادی جامعه هستند.🔥
در این سالها که برخی به کلیه فروشی و قرنیه فروشی وکرایه وفروش فرزندانشان رسیدند.این سخنرانهای تریبونهای مجلس و محافل سیاسی کجا بودند که به یکباره چشمشان به حقایق باز شده؟؟؟
مردم علیرغم تحمل مشگلات ریز ودرشت بخوبی بین خوب وبد وخادم وخائن فرق قائل هستند ؛دیگر فریب نطق ومقاله های سراسر تعارف را نخواهند؛ظاهرا بعضی از این دلسوزان یکشبه انچنان غرق در نقش های خود هستند که بکلی فراموش کردند که تعداد بیشماری از نسلهای حاضر در قبل از انقلاب هنوز زنده هستند و از سلامت عقل وحافظه برخوردار.

طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز